Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar Loki trok den draad eruit; de draad waarmede zijne lippen toegenaaid werden heet Wartari (de dauw).

De Lokasenna (woordenstrijd van Loki) is een schimpschrift tegen de goden dat, zonder eigenlijk eene nieuwe sage te bevatten, op vele oude, bekende of onbekende sagen zinspeelt. Loki speelt hier de eerste rol : hij biedt het hoofd aan al de andere goden, en slingert hun beurtelings de grofste ver wij tingen toe. Maar het is klaar te zien dat hier geen bepaald mythisch voorval bedoeld wordt: het stuk is veeleer een wijsgeerig schrift, waarin de opsteller, wiens geloof aan de goden schipbreuk geleden had, met den moker der spotternij hunne beelden van de altaren wil smijten. Hij bedient zich van een woordvoerder, Loki, in wiens aard het lag den goden vijandig te zijn.

Eens dat de goden bij Aegir aan een drinkgelag zaten, verlicht door helder goud, in plaats van vuur, sloeg Loki Fimafeng, dienaar van Aegir, dood, omdat de goden hem te veel roemden. De goden schudden verontwaardigd hunne schilden, omdat Loki deze geheiligde vredeplaats met bloedstorten onteerd had, en dreven den dader in het woud. Maar hij kwam terug en trad dreigend en eischend in Aegir's zaal binnen. Bragi, de dichtergod weigert hem den teug bier dien hij vraagt. Loki moet eerst aan de bloedvermenging herinneren (i), die hij met Odin gepleegd heeft, eer deze hem plaats vergunt onder de goden, en hem door zijn zoon Widar laat inschenken.

(I) De bloedvermenging was het teeken der nauwste gemeenschap : Zij bestond hierin : men richtte eenen boog op van speren, met graszoden bedekt. Daar traden de twee vrienden onder, sneden eene ader open en lieten beiden hun bloed in het voetspoor vloeien. Daarna zwoeren zq den eed van onderlinge trouw.

Sluiten