Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorname wijven den eerenaam Vrouw ontvangen. Nuttig is het ook haar in liefdesaangelegenheden te aanroepen.

Uit al deze gegevens is genoegzaam op te maken dat Freya de plaats van Frigg heeft ingenomen.

Haar man is Od, dat is Odin; zij wordt door hem verlaten, dit was ook het lot van Frigg geweest. Zoowel als, volgens de Skalden, Frigg boeleerde met Wili en We of met Mitodin, wordt zij ook van overspel en zelfs van bloedschennis beschuldigd met haar eigen broeder. Loki zegt haar schertsend (Ls. 32) : « Zwijg gij, Freya, slechte hekse en met boosheid erg bevlekt; u vonden in het bed uw broeders de goden, waar u, Freya, een wind ontweek ». Zij wordt meermaals de geliefde van Odin en van Thor genoemd; beurtelings vragenThrym,Hrungnir en dereuzenbouwmeester haar ten huwelijk. De halsband Brisingamen beteekent de stralenkroon die het zonnelicht bij 't ondergaan omgeeft, en die haar door Loki, den vorst der duisternis, ontnomen wordt: hij komt dan ook meer aan Frigg, de eerste hemelgodin, dan wel aan Freya toe. Maar het beste bewijs dat zij eene vernieuwde Frigg en Odins gemalin moet zijn, is dat zij met even veel recht als Odin zelf de gesneuvelden in haar paleis ontvangt en hun oene zitplaats aanwijst : iets dergelijks komt natuurlijk aan eene echtgenoote alleen toe. Hare verdere eigenschappen, verre van in strijd te zijn met de rol, die wij Frigg zagen vervullen, komen zeer wel met die harer voorgangster overeen : zij is milddadig en liefderijk, wordt voor liefdezaken en huwelijkszegen niet zelden aangeroepen. Kenmerkend is echter haar rit op den wagen met twee katten bespannen.

Het is hier de plaats een woord te zeggen over de voornaamste mythen, welke op Freya betrek

Sluiten