Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij staat ook met de goden in nauwe betrekking en ontvangt hen in zijn rijk, zooals hij ook van hen ontvangen wordt. Aegir moest bier brouwen voor de goden, maar hij miste den ketel daartoe; deze was bij Hymir verborgen, en Thor moest veel list gebruiken om hem bij Aegir terug te brengen. Hyviir is alweder de ijs- of winterreus, die gedurende eenige maanden het open bekken der zee in banden houdt, of de zee onbevaarbaar maakt. Hymir maakt den schoot der zee onvruchtbaar, gelijk Thrym den schoot der aarde. Een andere naam van Aegir is Gymir. De bezitter van de wijsheidsbron, waaruit ook Odin verlangde te drinken, heette Mimir.

In het epos Beowulf spelen de waterreuzen eene aanzienlijke rol. Het gansche gedicht loopt over den strijd van Beowulf tegen het zeemonster Grendel, met dezes moeder, en eindelijk met den draak. Grendel nu wordt als een booze waterreus opgevat: « vreeselijk, vraatzuchtig was ras gereed de daemon der verderfenis, verwoed en wild, en roofde van het rustbed der dappren dertigtal » (vs. 124). Hij hield zijn verblijf in de waterpoelen nabij de Deensche kust, van waar hij de zaal Heord van koning Hrodgar kwam bestoken (vs. 105). Hij heeft geheel het uiterlijke van eenen zeereus : hij doemt op uit « mistomgeven klippen » (vs. 724), hij sluipt henen onder een « wolkenhulsel » (vs. 728); onder zijne machtige handen 1 giert de deur van Heorot, met ijzeren staven gestut (vs. 737) eensklaps open; het monster gaat grijnzend voort, en, gelijk aan vlammen, schiet uit zijn oog een onheilspellende schemer (vs. 742). Toen hij uit den strijd ontvluchtte, moest hij hand en arm in Beowulf's handen achterlaten (vs. 830). Dezelfde trekken zijn ook aan Grendel's moeder gemeen. Zelfs is deze waterreus niet totaal uit het volksgeloof verdwenen;

Sluiten