Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grieken heeft ook de driedubbele werkzaamheid der nornen bij de geboorte, dóór het leven en bij den dood, aan het geweefsel doen denken. Zoo wordt bij de geboorte van een kind zijn levensdraad door de norne gesponnen; hij wordt dan over de paden des levens gehouden, en bij den dood afgesneden. Het leven, of het lot is een geweefsel der nornen. Aldus luidt het bij de geboorte van Helgi, Hundingsbana. 1,2: « Nacht werd het aan 't hof, nornen kwamen, en schiepen aan het kind des konings zijn lot; de volheid des roems schonken zij den vorst, den heerlijksten naam in den heldenkring. Zij vlochten geweldig 't geweefsel des lots, terwijl storm de burchten in Bralund neersloeg; zij ontwarden flink de draden van goud, en knoopten ze in 't midden der maanzaal vast. Zij verborgen de einden in het oosten en het westen; het land van den koning lag in het midden; Neri's dochter (eene norne) smeet naar het noorden den draad, waaraan zij onsterfelijkheid verbond ». Daar nu het leven veel zuurs en veel zoets oplevert, zijn er slechte en goede geweefsels, dus ook goede en booze nornen. Dit is als eene veropenbaring van het dualisme tusschen het goede en het booze Beginsel, dat anders niet toongevend in de Germaansche Mythologie uitkomt. Daarom zegt Gylf. c. 15 : « de goede nornen, die van edele afkomst zijn, weven een gelukkig lot, wanneer echter menschen in het ongeluk vallen, dan dragen booze nornen de schuld daaraan ».

In Beowulf iys. 1069) wordt Wyrd, het noodlot of de eenige oorspronkelijke norne gelijkgesteld met de godheid : « Gelijk hij (Grendel) had bestemd aan velen hunner, had hem niet afgeweerd de wijze godheid met Wyrd en moed des mans ». Elders, doch in christelijken zin, kan de godheid het noodlot ver-

Germaansche Godenleer,

12

Sluiten