Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen. Daar heet de boom Mimameid of Mimir's boom, ter oorzaak van Mimir's bron. Elders wordt hij Larad genoemd, en het is dan eene geit (Heidrun), die zijne takken afknaagt.

Welke wondere voorstelling der wereld! Yggdrasil's Askr beteekent eigenlijk de esch van Odin's ros. Als iemand bij de Germanen opgehangen was, zegde men gemeenlijk dat hij te paard reed. Het ros is de galg. Van Odin wordt nu gezegd dat hij negen nachten aan de galg gehangen had. Dit alles is licht te verklaren in de hypothese, door Bugge voorgesteld, dat de mythus van Odin aan de galg hangend eene afspiegeling is van de kruisiging van Christus. Het kruis is ook een wereldboom, waaraan de Heiland hing. Gronden, waarop de mythus zou berusten van eenen heidenschen gekruisigden god, zijn nergens aangetroffen.

2. Ondergang en vernieuwing der wereld.

Talrijke voorteekens zullen den ondergang der wereld voorspellen. Nadat de goden het gulden tijdvak doorleefd hadden, en dat de eerste oorlog tusschen Asen en Wanen, met den moord der eerste Wanin Gullweig was losgebarsten, en op de zegepraal der Wanen en den val der goden burcht was uitgeloopen, werd de sterke burcht weder opgebouwd in éénen winter door den reuzenbouwmeester, zooals onder de rubriek Loki verhaald is. De goden hadden echter hunne belofte niet gehouden, den reuzenbouwmeester het loon, namelijk Freya, zon en maan door een list van Loki onttrokken, en den lastigen schuldeischer ter dood gebracht. Sedert dien waren alle zedelijke wetten aan het wankelen gebracht. Er werd noch op gegeven woord, noch

Sluiten