Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONCEPT-STATUTEN

VAN DE

NOOR.DOOSTERLOCAALSPOORWEG-IAATSCHAPPIJ.

Naam en zetel.

Artikel 1.

De Vennootschap voert den naam van «Noordoosterlocaal spoorweg-Maatschappij

Haar zetel is gevestigd te Zwolle.

Doel.

Artikel 2.

Het doel der Vennootschap is den aanleg en de exploitatie te verzekeren van een locaalspoorweg van Zwolle naar Delfzijl met zijtakken naar Almelo en naar Assen, volgens do concessie, daartoe door de Regeering aan de Vennootschap te verleenen.

De aanleg van dezen spoorweg zal geschieden door de Vennootschap, de exploitatie daarvan door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, gevestigd te Utrecht, of hare rechtverkrijgenden, een en ander volgens de bepalingen der bij de wet van 15 Juli 1898 (Staatsblad, No. 185) gevoegde ontwerp-overeenkomst.

Artikel 3.

De Vennootschap is niet bevoegd — behoudens het naastingsrecht van den Staat —- den in art. 2 genoemden spoorweg of hare rechten, voortvloeiende uit de concessie en uit de overeenkomst, beide in artikel 2 genoemd, aan anderen over te dragen of te verkoopon.

Sluiten