Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij mag geenerlei leening of daarmede overeenkomende verbintenis?" aangaan en geenerlei verband of andere lasten op den spoorweg leggen, dan mot toestemming van de Ministers van Waterstaat. Handel en Nijverheid en van Financiën en van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen of hare rechtverkrijgenden.

Duur.

Artikel 4.

De Vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van negen en negentig jaren, to rekenen van den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend.

Kapitaal.

Artikel 5.

Het kapitaal der Vennootschap wordt bepaald op zes millioen gulden (f 6.000.000.—), verdeeld in vier en twintig duizend aandeelen, elk van twee honderd en vijftig gulden (/' 250.— ).

Het kapitaal is ten volle geplaatst.

Indien na de voltooiing van den aanleg van den spoorweg blijkt, dat de kosten van aanleg, mot inbegrip van al datgene, wat ingevolge de in art. 2 genoemde overeenkomst gerekend wordt daartoe te behooren, blijven beneden zes millioen gulden, dan zal het verschil moeten worden besteed tot aflossing a pari van aandeelen, welke door den Staat, der Nederlanden in het maatschappelijk kapitaal zijn genomen, behoudens de Koninklijke bewilliging op deze vermindering van kapitaal.

Stortingen.

Artikel 6.

De stortingen op de aandeelen moeten geschieden op zoodanige tijdstippen en tot zoodanige bedragen, als dooiden Raad van Commissarissen zal worden vastgesteld, met dien verstande dat do eerste storting, ad 10 pet,

Sluiten