Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedt binnen twee maanden nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend 'en dat de aandeelen moeten zijn volgestort, vóór dat de aanleg is voltooid.

Het zal iederen deelnemer vrijstaan, om bij de eerste of eene der volgende stortingen, het dan nog aan de voistorting ontbrekende in eens te voldoen. Over het bedrag dor vervroegde storting zal hem alsdan door de Vennootschap eene rente van drie ten honderd 's jaars worden uitgekeerd, voor zoolang en voor zoover als de storting zal vervroegd zijn.

Alle oproepingen tot storting geschieden door den Directeur schriftelijk of door middel van eene herhaalde bekendmaking in de hierna in artikel 28 te vernielden nieuwsbladen. Tusschen het tijdstip der eerste oproeping en dat der storting moet eene tijdruimte verloopen van ten minste zes weken.

Indien eenig deelnemer, na daartoe bij deurwaardersexploit te zijn aangemaand, in gebreke mocht blijven zijne verschuldigde stortingen te voldoen, zal hij door het enkel verzuim daarvan aan de Vennootschap eene rente verschuldigd zijn van zes ten honderd 's jaars, berekend over het bedrag der achterstallige storting en voor den geheelen duur der in gebreke blijving.

Heeft de storting met de renten niet binnen drie maanden na de aanmaning plaats gehad, dan zal de nalatige deelnemer van zijn recht tot deelneming krachtens de bepalingen dezer akte vervallen zijn, ophouden deelhebber in de Vennootschap te wezen en recht op de baten en winsten der Vennootschap te hebben.

Bijaldien reeds een of meer stortingen door hem zijn gedaan, zal het bedrag daarvan komen ten bate van de Vennootschap; bovendien zal hij gehouden zijn aan de Vennootschap alle schade te vergoeden, welke deze tengevolge van zijne nalatigheid mocht lijden.

Do Raad van Commissarissen zal bevoegd zijn, het

Sluiten