Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht tot deelneming van zoodanigen nalatigen deelnemer opnieuw aan anderen a pari uit te geven of in het openbaar of uit de hand te verkoopen.

Zoolang de volle som van de deelname niet is gefourneerd, zijn bij overlijden van den inschrijver de erfgenamen aansprakelijk voor het nog ontbrekende.

lleccpissen en aandeden.

Artikel 7.

Na de eerste storting zullen aan de deelnemers worden uitgereikt recepissen op naam, door den Directeur en twee der Commissarissen onderteekend. Van alle volgende stortingen wordt daarop aanteekening gehouden met onderteekening als bij de eerste storting.

Na de laatste storting worden de recepissen zoo spoedig mogelijk ingetrokken en de aandeelen uitgegeven.

De aandeelen zijn aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd, geteekend als de recepissen en voorzien van een stel dividendbewijzen.

Aan de deelnemers, die bij de eerste storting daartoe hun verlangen hebben te kennen gegeven, zullen in plaats van de hun toekomende aandeelen of recepissen, bewijzen van vier, tien of veertig aandeelen of recepissen worden uitgereikt. Deze bewijzen dragen de nummers van de aandeelen of recepissen welke zij vervangen. Zij zijn op dezelfde wijze als de enkelvoudige aandeelen of recepissen geteekend, de bewijzen van aandeelen vooizien van een stel dividendbewijzen. Al hetgeen omtrent de enkelvoudige bewijzen van aandeel en recepissen in deze akte wordt bepaald, is ook op de bewijzen van vier, tien of veertig aandeelen of recepissen van toepassing.

Voor aandeelen en recepissen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag van den eigenaar duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, wanneer van de vermissing ten genoegen van den Raad van Commissarissen zal zijn gebleken. Van de uitgifte van

Sluiten