Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niouwe aandeelen of recepissen in plaats van vermiste zal door den Directeur kennis worden gegeven in de nieuwspapieren in artikel 28 te vermelden, met opgaaf van de nummers der vernieuwde stukken. Aan de nieuw uitgegeven aandeelen of recepissen zullen dezelfde rechten en verplichtingen kleven als aan de oorspronkelijke, terwijl de Yennootschap na de voormelde openbare kennisgeving ontheven zal zijn van alle verplichtingen ten opzichte van de vermiste. Het zal echter aan den Raad van Commissarissen vrijstaan, van den houder der nieuw uitgegeven aandeelen of recepissen zekerheid te vorderen te zijnen genoegen voor de schade, welke de Vennootschap zou kunnen lijden bij terugvinding van de vermiste stukken.

Yoor beschadigde aandeelen en recepissen kunnen, tegen intrekking en vernietiging van de beschadigde stukken, nieuwe, dragende dezelfde nummers als de beschadigde, worden uitgegeven.

De kosten, op een en ander vallende, komen ten laste van hen, wier aandeelen of recepissen vermist of beschadigd zijn.

Overdracht van recepissen en aandeelen.

Artikel 8.

De overdracht van recepissen geschiedt door eene gezamenlijke verklaring van den deelnemer en den verkrijger, door of van wege beiden geteekend, welke ten kantore der Vennootschap in de boeken wordt ingeschreven, terwijl daarvan aanteekening zal geschieden op de recepissen zeiven. De oorspronkelijke deelnemer en zijne erven of rechtverkrijgenden blijven echter, ook na de overdracht, voor de storting van het alsnog op het aandeel verschuldigde aansprakelijk.

De eigendom der aandeelen wordt overgedragen door de enkele overgave.

Sluiten