Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot alle handelingen van beheer, die tot den werkkring der Vennootschap behooren, behoudens hoogere goedkeuring, waar die gevorderd wordt door eenige bepaling van deze akte of van de in artikel 2 bedoelde overeenkomst.

Wanneer verbintenissen of kwijtingen een bedrag of

belang van f 5000— te boven gaan, wordt voor de

geldigheid mede-onderteekening door twee leden van den

Raad van Commissarissen of door een lid van dien Raad

en door een door dien Raad aan te wijzen ambtenaar gevorderd.

De Directeur benoemt, schorst en ontslaat het personeel

der vennootschap, welks jaarlijksche bezoldiging f 1500.

niet te boven gaat; hij regelt de bezoldiging van dat personeel in overeenstemming met den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid; hij is bevoegd, ook het personeel en de kassiers te schorsen, welke overeenkomstig artikel 15 dezer akte door den Raad van Commissarissen worden benoemd, totdat hieromtrent door dien Raad nader zal zijn beslist, en verplicht, van deze schorsing onmiddellijk aan den Voorzitter van den Raad kennis te geven.

Hij is bevoegd, onder zijne persoonlijke verantwoordelijkheid en met goedkeuring van den Raad van Commissarissen één of meer personen schriftelijk te machtigen tot het teekenen van stukken, namens de Vennootschap onverminderd het bepaalde bij het derde lid van dit artikel nopens de mede-onderteekening.

De Directeur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in het derde lid van dit artikel, alsmede sub 4» en 5° van artikel 15, tot het aanvragen en aanvaarden van de concessie, en tot het aangaan van de overeenkomst, beide genoemd in artikel 2 dezer akte.

De Directeur woont op uitnoodiging van den Voorzitter de vergaderingen van den Raad van Commissarissen bij en dient hun desverlangd van advies.

Sluiten