Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liaad van Commissarissen.

Artikel 13.

De Raad van Commissarissen bestaat uit zeven leden

De benoeming van vier leden geschiedt door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van •Ie overige drie leden door de Algemeene vergadering van aandeelhouders.

De Commissarissen moeten zijn Nederlanders en in Nederland woonachtig.

De leden van den Raad van Commissarissen benoemen uit hun midden een Voorzitter, een Ondervoorzitter en • een Secretaris.

De Raad van Commissarissen is echter bevoegd, buiten zijn midden, een bezoldigd Secretaris te benoemen en dezen te ontslaan.

De benoeming, het bedrag van de bezoldiging en het ontslag van dien Secretaris vereischen de goedkeuring van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid

De Commissarissen kunnen te allen tijde ontslagen worden, voor zooveel zij benoemd zijn door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, door dien Minister en voor zooveel zij benoemd zijn door de Algemeene' vergadering van aandeelhouders, door die vergadering

Bovendien zullen, nadat de in artikel 2 genoemde spoorweg in zijn geheel voor het verkeer zal zijn geopend op de eerstvolgende jaarlijksche Algemeene vergadering van aandeelhouders, als bedoeld in het tweede' lid van art. 21, twee Commissarissen aftreden, op de jaarlijksche Algemeene vergadering van het volgend jaar weder twee en op die van het dan volgende jaar drie Commissarissen' Op welk der drie hier genoemde tijdstippen elk der Commissarissen zal aftreden, wordt door het lot beslist.

De naar aanleiding dezer beslissing op te maken rooster regelt de aftreding ook voor alle opvolgende driejarige tijdvakken. b

Sluiten