Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorderd wordt door eenige bepaling van deze akte of van de in artikel 2 bedoelde overeenkomst, in liet bijzonder:

1°. hot toezicht op en de controle over het beheer van den Directeur; te dien einde is de Raad bevoegd tot inzage van de boeken, de correspondentie en de kas, alsmede tot het vragen aan den Directeur van alle inlichtingen omtrent zijne handelingen; 2°. do aanstelling, de vaststelling van de bezoldigingen en het ontslag van het personeel der Yennootschap, welks jaarlijksche bezoldiging f 1500.— te boven gaat. zoomede de aanstelling en ontheffing van de kassiers der Vennootschap, een en ander na overleg met den Directeur;

3°. de bepaling van de borgtochten, door den Directeur, het personeel en de kassiers der Vennootschap te stellen, voor zoover die noodig zullen worden geacht; 4°. het verleenen van machtiging aan den Directeur tot het aanvragen en aanvaarden van de concessie, genoemd in artikel 2 dezer akte;

5°. de goedkeuring van allo door den Directeur aan te gane overeenkomsten, waarvan het bedrag of belang /'5000.— te boven gaat, waaronder ook wordt gerekend de overeenkomst, bedoeld in artikel 2 dezer akte; 6°. de regeling van de bewaring en belegging van de

kapitalen der Vennootschap;

7°. do machtiging tot het koopen en, voor zooveel deze akte zulks toelaat, het bezwaren of vervreemden van onroerende goederen en tot hot vervreemden van roerende goederen, waarvan de waarde f 250.— te boven gaat;

8°. de machtiging tot het voeren van processen (behalve op korten termijn en in kort geding), alsmede tot het aangaan van dadingen;

9°. het vaststellen van de tarieven van reis- en verblijfkosten voor het personeel der Vennootschap;

Sluiten