Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10°. het adviseeren van den Directeur omtrent alle aangelegenheden der Yennootschap.

Artikel 16.

De Raad van Commissarissen stelt, bij reglement van orde vast de wijze, waarop hij zal voldoen aan de hem bij deze akte opgelegde verplichtingen.

Hij is bevoegd aan eene Permanente Commissie van twee of meer leden moer bepaald liet toezicht en de controle, bedoeld in art. 15 sub 1°., op te dragen, volgens eene daarvoor door den Raad vast te stellen instructie.

De Raad wijst uit zijn midden de leden aan belast met het mede-onderteekenen der stukken, bedoeld in artikel 12.

Artikel 17.

De leden van den Raad van Commissarissen ontvangen salaris noch presentiegeld: daarentegen genieten zij bij verplaatsingen in het belang der Vennootschap vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens de 2e klasse van het tarief, vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 5 Januari 1884 (Staatsblad No. 4) en hebben recht op teruggave van de voorschotten, door hen naar het oordeel van den Voorzitter in het belang van de Vennootschap gedaan.

Zij hebben recht op kosteloos vervoer over den spoorweg, genoemd in artikel 2, in de rijtuigen der hoogste klasse, op de door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen of hare rechtverkrijgenden ter beschikking van de Vennootschap gestelde bewijzen.

De vergoeding voor reis- en verblijfkosten en de teruggave van voorschotten van den bezoldigden Secretaris, bedoeld in artikel 13, worden geregeld door den Raad van Commissarissen.

Sluiten