Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 18.

Voor de eerste maal treden als leden van den Raad van Commissarissen op:

1°. de door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid aangewezen leden:

de Commissaris der Koningin in Drenthe Jlir. Mr.

P. J. van Swindeken, te Assen,

de Adviseur van het agentschap der Nederlandsche Bank, Hoogleeraar aan de Rijks-Universiteit Mr. W. A. Reiger, te Groningen, de Administrateur aan het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Mr. J. C. de Marez Oyens, te 's Gravenhage, en de Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat in Overijssel A. Déking Dura, te Zwolle. 2°. de bij deze, met afwijking van het in artikel 13 omtrent de benoeming bepaalde, aangewezen leden: H. Löhnis, te Zwolle,

M. J. Meihuizen, te Wildervank, en W. Tijmes, te Emmert.

Geldelijk beheer.

Artikel 19.

Op den laatsteu December van elk jaar, voor de eerste maal op dien dag van het jaar, waarin de eerste storting op het kapitaal zal zijn geschied, zullen de boeken der Vennootschap worden gesloten en daaruit worden opgemaakt eene balans, welke geteekend door den Directeur en een door den Raad van Commissarissen daartoe aan te wijzen Commissaris, vóór 1 Mei aan dien Raad moet worden overgelegd.

De bedragen, in deze balans ter zake van afschrijvingen op bezittingen en inschulden der Vennootschap op te nemen, worden door den Raad van Commissarissen, na gehouden overleg met de Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van Financiën, vastgesteld.

Sluiten