Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De balans moet, mot de justificatoire bescheiden en het praeadvies van den Raad van Commissarissen, ten minste gedurende veertien dagen vóór de jaarlijksche Algemeene vergadering ten kantore der Vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring van de balans door evenbedoelde Algemeene vergadering strekt aan don Directeur en de Commissarissen tot finale décharge voor het beheer in het afgeloopen jaar.

Artikel 20.

De winst, zooals die bij de goedgekeurde balans zal zijn bepaald, wordt, zoo zij niet meer dan vier ten honderd over het gestorte bedrag der aandeelen beloopt, geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Bedraagt de winst meer dan vier ten honderd, dan wordt van het meerdere genoten:

tien ten honderd door Commissarissen,

negentig ten honderd door de aandeelhouders.

Het bedrag van het dividend, het tijdstip en de kantoren van uitbetaling worden bekend gemaakt in de in artikel 28 te vermelden nieuwsbladen.

Dividenden, waarover binnen vijf jaren na den dag, waarop zij betaalbaar worden gesteld, niet zal zijn beschikt, vervallen aan de Vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Artikel 21.

De Algemeene vergaderingen van aandeelhouders, tot welke ook hunne gemachtigden worden gerekend, worden gehouden ter plaatse, door den Raad van Commissarissen na overleg met den Directeur te bepalen.

De jaarlijksche Algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 Juli.

Buitengewone Algemeene vergaderingen worden gehouden :

Sluiten