Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. wanneer de Raad van Commissarissen dit noodig acht;

b. binnen twee maanden, nadat ten minste vijf en twintig aandeelhouders, te zamen ton minste óón vijftigste van het uitgegeven en niet afgelost maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgaaf van de te behandelen punten, hun verlangen daartoe hebben kenbaar gemaakt aan den Raad van Commissarissen.

De Algemeene vergadering wordt geleid door don Voorzitter of door den Ondervoorzitter van den Raad van Commissarissen; bij verhindering of ontstentenis van den een en den ander door een der leden, door dien Raad aan te wijzen.

• Ieder aandeelhouder is gerechtigd tot het bijwonen van de Algemeene vergadering op vertoon van zijne aandeelen of rocepissen, of van een bewijs, dat hij deze ten minste vijf dagen vóór de vergadering heeft gedeponeerd ten kantore van de Vennootschap of op andere daartoe in de oproeping te vermelden plaatsen, of wel van het in artikel 24 genoemde toegangsbewijs.

De Directeur en do Commissarissen zijn bevoegd, deze vergaderingen bij te wonen en aldaar als zoodanig een adviseerende stem uit te brengen.

Eventueel is ook de bezoldigde Secretaris, bedoeld in artikel 13, bevoegd bij deze vergaderingen tegenwoordig te zijn.

In de Algemeene vergadering .beslissen de aandeelhouders, behoudens hetgeen elders in deze akte is bepaald, ter zake van alle onderwerpen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De Commissarissen, de Directeur en de ambtenaren der Vennootschap mogen niet als gemachtigde ter vergadering optreden.

De lastgevingen moeten schriftelijk zijn en ter vergadering worden overgelegd.

Sluiten