Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ Elk ter vergadering aanwezig aandeelhouder is verplicht zijn naam te te'ekenen op een presentielijst, met bijvoeging van het aantal door hem vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 9 aandeelen geven recht op óéne stem.

10 » » » 24 d » » » twee stemmen.

25 » » » 49 » » » » drie »

50 » » » 74 » » » » vier »

75 » » » 99 » » » » vijf »

100 en meer » » » » zes »

Niemand mag moer dan zes stemmen uitbrengen voor zich zelf, noch meer dan vijf en twintig stemmen, indien hij tevens lasthebber is.

Over zaken wordt mondeling gestemd bij hoofdelijke omvraag, over personen geschiedt dit met ongeteekende briefjes.

Niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden, tot bepaling der meerderheid, afgetrokken van het getal dor uitgebrachte stemmen.

Ingeval van twijfel over den inhoud van een briefje, beslist de Raad van Commissarissen.

Bij staking der stemmen nopens een voorstel wordt dit voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Yoor de benoeming van personen wordt de volstrekte meerderheid van do uitgebrachte stemmen vereischt; wordt deze bij de eerste stemming niet verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt ook hierbij geene volstrekte meerderheid verkregen, dan geschiedt de benoeming door eene derde stemming over de beide personon, die de laatste maal het grootste aantal stemmen hebben verworven, bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Staken daarbij de stemmen, dan beslist hot lot.

De besluiten van de Algemeene vergadering zijn ver

Sluiten