Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bindend voor alle, zoowel aan- als afwezige aandeelhouders.

De Secretaris van den Raad van Commissarissen houdt notulen van hetgeen in de Algemeene vergadering van aandeelhouders wordt verhandeld.

Artikel 22.

In de jaarlijksche Algemeene vergadering wordt door den Directeur uitvoerig verslag uitgebracht nopens den stand en de verrichtingen der Yennootschap.

Daarbij wordt de balans ter goedkeuring aangeboden.

Artikel 23.

De buitengewone Algemeene vergaderingen van aandeelhouders, bedoeld in artikel 10 en in artikel 26, zijn alleen dan wettig samengesteld, indien de vertegenwoordigde aandeelen ten minste óén tiende gedeelte van het uitgegeveu en niet afgelost maatschappelijk kapitaal bedragen.

Om bindend te zijn moeten de besluiten van die vergaderingen met eene meerderheid van ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen zijn genomen.

Blijkt op die buitengewone Algemeene vergaderingen dat het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, dan worden deze vergaderingen ten minste veertien dagen verdaagd.

De op deze verdaagde, ten minste acht dagen te voren aan te kondigen, vergaderingen te nemen besluiten zijn verbindend, ongeacht het aantal der alsdan vertegenwoordigde aandeelen, mits genomen met ton minste drie vierden der uitgebrachte stemmen.

Op de verdaagde buitengewone Algemeene vergaderingen mogen geene andere onderwerpen worden behandeld, dan die in de oorspronkelijke oproepingen tot het houden van do in dit artikel bedoelde buitengewone Algemeene vergaderingen tor kennis van de aandeelhouders worden gebracht.

Sluiten