Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

akte zal alleen kunnen plaats hebben bij een volgens de bepalingen dezer akte bindend besluit van eene Buitengewone Algemeene vergadering van aandeelhouders, welk besluit dc toestemming behoeft van de Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van Financiën, zoomede die van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen of hare rechtverkrijgenden, alsmede nadere Koninklijke bewilliging.

De oproeping tot zoodanige vergadering moet ten minste vier weken te voren plaats hebben en de redactie der voor te stellen wijzigingen moet gedurende dien tijd ten kantore der Vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Deze bepalingen zijn ook van toepassing op het besluit tot ontbinding van de Vennootschap.

Liquidatie.

Artikel 27.

Behoudens het bepaalde in het tweede lid van artikel 47 van liet Wetboek van Koophandel mag niet worden besloten tot ontbinding der Yennootschap vóór het eindigen der concessie bedoeld in artikel 2.

Bij ontbinding van de Vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den Directeur onder toezicht van den Raad van Commissarissen, tenzij de Algemeene vergadering eene bijzondere Commissie tot dit toezicht mocht benoemen.

Bij het besluit tot ontbinding zal de Algemeene vergadering het bedrag der belooning bepalen, aan liquidateuren toe te kennen.

Op deze vergadering zal tevens worden bepaald op welke wijze de liquidatie-rekening zal worden goedgekeurd en liquidateuren zullen worden gedechargeerd.

Kennisgevingen.

Artikel 28.

Alle kennisgevingen aan en oproepingen van aandeel-

Sluiten