Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVII.

Elke ten onzent afgekondigde wet houdt de proclamatie in, dat de wetgevende macht alleen bij den Koning berust.

XVIII.

Ten onrechte beweert Mr. Heemskerk in zijn „De Praktijk onzer Grondwet", dat onder de in art. 54 Grw. vermelde onschendbaarheid des Konings, allereerst is begrepen een verbod om den Koning naar het leven te staan.

XIX.

Tot verbetering van den treurigen rechtstoestand der Inlandsche Christenen is spoedige wijziging van art. 109 Regeeringsreglement van Ned.-Indie dringend vereischt.

XX.

Onjuist is de voorstelling, dat aan Willem I de onbeperkte monarchie door de natie is opgedragen en dat hij alleen uit vrije beweging eene constitutie zou hebben gege\ en.

Sluiten