Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXI.

Wanneer bij het onderzoek in de gevallen van art. 263 W. v. S de waarheid der te laste gelegde feiten blijkt, is daarom veroordeeling wegens smaad of smaadschrift niet uitgesloten.

XXII.

Voor het bestaan der medeplichtigheid aan misdrijf, omschreven in art. 48, 2Ö W. v. S.. is niet vereischt, dat het opzet tot het plegen van het misdrijf bij hem, aan wien men hulp verleent, reeds aanwezig was op het oogenblik der hulpverleening.

XXIII.

Het doen van huwelijksaangifte door iemand, die weet nog gehuwd te zijn, teneinde alzoo opzettelijk een dubbel huwelijk aan te gaan, levert niet opeen begin van uitvoering van zoodanig huwelijk en is dus niet strafbaar als poging tot bigamie.

Sluiten