Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan om, door het steunen van het hoofd van Mario-ri-Wawö, de Nederlandsche regeering onaangenaam te zijn.

Erger was eene poging, van Bonische zijde gedaan, om inlandsche soldaten, behoorende tot de bezetting van de in de Gou vernemen tslan den opgerichte posten, tot desertie over te halen; iets wat maar al te goed gelukte. Zoo deserteerden in October 1858 van de post Tjambaya, een sergeant en acht fuseliers, allen Inlanders, met medeneming van hunne wapens en 400 scherpe patronen. In Lamoeroe, een leenrijkje van Boni, vonden zij een veilige schuilplaats (1) en spoorden zij van daar uit hunne kameraden aan hun voorbeeld te volgen; alle vertoogen, door den Gouverneur van Makasser tot het hoofd van Lamoeroe gericht om deze deserteurs uit te leveren, bleven zonder gevolg.

Toch bleef de Regeering nog lankmoedig, hopende langs vredelievenden weg de Bonische zaken weer in het goede spoor te kunnen leiden. Die hoop werd voor goed de bodem ingeslagen toen bekend werd, dat de vorstin, evenals haar voorganger, opnieuw het bevel had uitgevaardigd, dat alle handelsvaartuigen, welke zich in de wateren van Boni ophielden, de Nederlandsche vlag omgekeerd in top zouden voeren.

Nieuwe vertoogen van den Gouverneur van Makassar, waarin hij der vorstin onder het oog bracht, dat het omgekeerd voeren der Nederlandsche vlag eene beleediging was, het geheele Nederlandsche volk aangedaan, bleven zonder uitwerking. Boni scheen ten slotte onze lankmoedigheid voor machteloosheid aan te zien; niet genoeg, dat het zich aan alle vroeger gesloten tractaten van bondgenootschap onttrok en het Nederlandsche gezag op Celebes stelselmatig ondermijnde, doch door het hoonen van onze vlag wilde het blijkbaar de Inlandsche volkeren in den archipel toonen, welke diepe minachting het voor de Nederlandsche regeering koesterde.

Het geduld der regeering was thans echter uitgeput; de maat was overgeloopen en na de weigering der vorstin van Boni, om eenige genoeg-

(1) Zie hieromtrent Zuid-Celebes. Bijdragen tot de krijgsgeschiedenis en militaire geographie door B. van •Stadkn ten Brink, Majoor der Infanterie.

2

Sluiten