Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke eerst door het geschutvuur naar Patiro was gelokt, deed een aanval op haar. Eerst op 50 pas werd het vuur door de landingsdivisie geopend, waardoor deze cavalerie zulke verliezen leed, dat zij op 25 pas vóór onze troepen keert maakte en met achterlating van 31 man en 6 paarden aan dooden op de vlucht sloeg, een aantal dooden en gewonden te paard medevoerende.

Nadat deze bende verdwenen was, volgde een nieuwe aanval uit Westelijke richting; thans telde de vijand + 1000 man voetvolk en 300 ruiters. Onmiddellijk vormde de landingsdivisie een carré, terwijl de vijand gesloten tot op 200 pas bleef voortrukken. Hier kwam de bende tot staan en week opnieuw, thans voor goed, in de richting van kampong Tjiloë. Onze verliezen bedroegen bij dit gevecht 1 doode en 1 licht gewonde. A an den vijand werden een 40-tal lijken gevonden, maar zijne verliezen zijn ongetwijfeld aanzienlijker geweest, daar de inlandsche vijand, zoo het maai eenigszins mogelijk is, zijne dooden en gewonden medevoert. Afgaande op de menigvuldige bloedsporen, welke na het gevecht werden waargenomen, moet dit ook hier met een gedeelte het geval geweest zijn.

Inmiddels waren de overige troepen met uitzondering van de cavalerie ontscheept (omstreeks 10 uur), waarop de kolonel Waleson vooistelde met het 3de bataljon en eene sectie 3 <Ts de terugtrekkende Bonieren te vervolgen en daarna eene stelling op den weg naar de hooidplaats in te nemen. De opperbevelhebber achtte dit echter te gevaarlijk en oordeelde het niet raadzaam dien dag de beweging voort te zetten.

Ingevolge zijne bevelen werd daarop door de troepen een bivak betrokken op de vlakte tusschen de kampongs Beroe en Lonrai; de 3 bataljons weiden daartoe in carréformatie opgesteld met tusschenruimten van 100 M., waai in het geschut geplaatst werd. De landingsdivisie werd in 2 deelen gesplitst en eveneens in carréformatie achter de vleugelbataljons opgesteld. In de aldus door de infanterie en de zee afgesloten ruimte vonden de staf en de hulpwapens en diensten eene plaats.

Het geheele bivak werd boogsgewijze beschermd door 8 veldwachten

Sluiten