Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verwonding van «len Opperbevelhebber.

De Kolonel WALESOX neemt bet opperbevel over.

Dienzelfden dag (19 Februari) had er in het bivak te Badjoa eene ernstige gebeurtenis plaats.

In den nacht van den 18den op den 19den Februari hadden de Bonieren de bij het bivak gelegen kampong Badjoa in brand gestoken, toen nu in den morgen van den 19den de dekkingstroepen der wegwerkers waren uitgerukt, verliet de generaal Steinmetz omstreeks 7 uur voorm. alleen en ongewapend het bivak, om den nog brandenden kampong in oogenschouw te nemen. De commandant der daar geplaatste veldwacht had bezwaar gemaakt den generaal alleen buiten de postenketen te laten gaan en had aangeboden den opperbevelhebber met nog eenige manschappen te vergezellen. Dit aanbod werd evenwel van de hand gewezen.

Nauwelijks was de generaal de kampong Badjoa enkele passen binnengegaan en dus buiten het gezichtsbereik der posten gekomen of door een verborgen vijand werd hem a bout portant een schotwond in den linkerbovenarm toegebracht. Hoewel de kampong onmiddellijk door een compagnie infanterie geheel doorzocht werd, zag men van den vijand geen spoor meer.

Volgens de verklaring der doktoren zou er een geruime tijd verloopen, eer de opperbevelhebber geheel hersteld zoude zijn; deze gaf daarom ingevolge artikel 15 zijner Instructie (l)het bevel over aan den kolonel Waleson. De luitenant-kolonel der artillerie Kelleemann werd tot 2den bevelhebber benoemd, doch bleef commandant der artillerie, terwijl de kapitein Bijl de Yroe als chef van den staf der expeditie optrad. Den 24sten Februari vertrok de afgetreden bevelhebber per stoomschip naar Soerabaja.

(1) Artikel 15: Bij ontstentenis van den Commandant en Chef, treedt de benoemde 2de Commandant, de kolonel der infanterie J. A. Waleson', als bevelhebber dezer expeditie op en valt alsdan in dezelfde rechten en verplichtingen, den generaal E. C. C. Steinmetz toegekend of voorgeschreven.

Sluiten