Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£>c verovering van «le hoofdplaats Boni.

De kolonel Waleson was van meening dat het verlies van menschenlevens niet kon opwegen tegen het mogelijk nut van den colonneweg, zoodat het werken daaraan gestaakt werd.

Zooals reeds hiervoren is gezegd, was den 19den Februari andermaal gebleken, dat men alleen bij hoog water de Tjenrana-rivier zou kunnen binnenloopen en hoewel nu het politieke programma van den GouverneurG-eneraal Rochussen (zie blz. 5) eene vestiging aan de monding dier rivier voorschreef, werd daarvan voor goed afgezien en werd met goedvinden van den Regeerings-Commissaris Badjoa daarvoor aangewezen. Badjoa lag op vrij korten afstand van de hoofdplaats en was reeds lange jaren eene zeer aanzienlijke handelsplaats; daarbij kwam, dat de reede ten allen tijde eene veilige ankerplaats aanbood, zoodat de gemeenschap met eene eventueel aan te leggen versterking nimmer verbroken zoude zijn.

Hoewel de kolonel Waleson zoo spoedig mogelijk naar de hoofdplaats wilde oprukken, werd hij daarin door de weersgesteldheid verhinderd. Hevige regens, welke dagen achtereen aanhielden, maakten het terrein voor groote troepenbewegingen ongeschikt en veranderden het bivak, waar de cholera was uitgebroken, in een modderpoel; zoodat de gezondheidstoestand der troepen er niet op verbeterde.

Eerst tegen den 26sten Februari veranderde het weder, zoodat de reeds zoo lang uitgestelde tocht nu definitief op den 28sten d. a. v. werd vastgesteld. Om 6 uur in den morgen van dien dag werd door de geheele expeditionnaire troepenmacht (met uitzondering van 2 compagnieën van het 14de bataljon) onder leiding van den opperbevelhebber de marsch naaide hoofdplaats aanvaard; alle manschappen droegen voor 2 dagen vivres.

Daar de kolonel vermoedde, dat de Bonieren hunne hoofdmacht hadden samengetrokken bij Jiet eindpunt van den door onze troepen gekapten weg naar Lona, liet hij door de twee achtergebleven compagnieën met eenige honderden met lansen bewapende koelies eene schijnbeweging maken tegen

Sluiten