Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziekte met den dag meer slachtoffers eischte; daarbij kwam, dat vele soldaten door zware koortsen werden aangetast, waarschijnlijk tengevolge van het grondverzet in den modderigen grond, (gedeeltelijk ook koraalbank) iets wat door de aanhoudend neervallende regens niet verbeterd werd. Den 7den Maart waren er dan ook reeds 228 zieken, zoodat een derde hospitaalschip moest worden ingericht.

Door de hevige regens vorderde ook de arbeid niet aan de aarden wallen der versterking, daar de modderachtige grond steeds bleef afschuiven en hij de omringende gracht vulde. Behalve de compagnie sappeurs werkten dagelijks de koelies mede, terwijl om het werk spoediger af te krijgen ook 300 man infanterie aan den arbeid werd gezet.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen van den geneeskundigen dienst werd de gezondheidheidstoestand in het bivak met den dag slechter, den löden Maart was het aantal zieken tot 300 gestegen, terwijl bovendien dagelijks in het bivak 200 kwartierzieken behandeld werden. Den 17den Maart overleed de heer de Peeez aan boord van een der transport-vaartuigen en werd thans de heer Schaap, Gouverneur van Celebes, in commissie gesteld met den opperbevelhebber (zie blz. 11) om de politieke zaken verder te regelen.

De werkzaamheden aan de redoute vorderden langzaam, terwijl het ziektecijfer voortdurend steeg, 25 Maart waren reeds 135 militairen geevacueerd en werden er 280 op de ziekenschepen verpleegd, terwijl ongeveer 600 officieren en minderen kwartierziek in het bivak waren; feitelijk was er bij de geheele expeditionnaire macht geen Europeaan, die zich volkomen gezond gevoelde. In dien tusschentijd werd niets bespeurd van eenige toenadering van Bonische zijde, integendeel door de kleine verkenningsdetachementen, welke nu en dan door den opperbevelhebber werden uitgezonden (1), om den troepen eenige afleiding te bezorgen, werden

(1) De aard van onze oorlogen tegen den inlandschen vijand laat als regel geen afzonderlijk optreden toe van onze cavalerie in vereeniging met bereden artillerie. Als merkwaardigheid zij hierom 'dan ook vermeld, dat een der bovengenoemde verkenningsdetachementen, hetwelk op den 22sten Maart 1859 uit het bivak te Badjoa eene verkenning naar kampong Boni verrichtte, bestond uit een eskadron cavalerie en^een sectie

Sluiten