Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 25sten November werd ook het 11de bataljon ontscheept, doch van verdere vijandelijkheden was hier geen sprake meer; integendeel, reeds zeer spoedig kwamen de verschillende hoofden uit de omstreken van Sindjai hunne onderwerping aanbieden en keerde de gevluchte bevolking in hare kampongs terug.

Op den rechteroever der Tangka-rivier werd bij Balang-Nipa eene redoute ontworpen, welke, dank zij de hulp der bevolking, spoedig voltooid was. In deze redoute werd eene bezetting van 100 man met twee 6 gelegerd, terwijl de kapitein Wiegand met het civiel en militair gezag in deze streken belast werd. De oudste zoon van Aroe Palakka, Karaeng Sigeri, werd den 30sten November op plechtige wijze door den opperbevelhebber aangesteld tot regent over de thans aan Nederland behoorende landschappen Sindjai en Kadjang.

Marsch naar Palakka.; «Ie 2<le verovering van <le hoofdplaats Boni.

Reeds den 27sten November had de opperbevelhebber, met het oog op het gunstig verloop der zaken te Sindjai, het bevel gegeven, dat het 11de bataljon met de cavalerie en artillerie naar Badjoa zouden vertrekken teneinde aldaar een bivak in gereedheid te brengen voor de overige troepen. De majoor Staring, die rnet het bevel over de vooruitgezonden troepen belast was, besloot in geen geval de bivakplaats op het strand te kiezen zooals bij de 1ste expeditie. Het was te Badjoa nog even ongezond, als toen de 1ste expeditie die plaats had verlaten. (De majoor Staring vond de geheele bezetting der redoute door ziekte uitgeput, zoo zelfs, dat men den dag vóór zijn komst niet had kunnen beletten, dat stroopende Bonieren het op het glacis grazende slachtvee hadden weggehaald.)

Na eenige verkenningen werd ten Zuid-Oosten van kampong Tjiloë, op ongeveer een uur gaans van Badjoa een geschikte plaats voor een bivak gevonden in de nabijheid van helder stroomend water. Hier werd door •de vooruitgezonden troepen het bivak ingericht, dat den 4den December

6

Sluiten