Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afstand van 2 uren gaans was in ruim 9 uren afgelegd. In Timoeroeng bevond zich eene talrijke volksmenigte, die echter vredelievend gestemd bleek, zoodat in de nabijheid van den kampong het bivak werd betrokken, alwaar de nacht ongestoord werd doorgebracht.

Daar Pampanoea slechts ruim 7 K. M. van Timoeroeng ligt, bereikte de colonne den volgenden dag (16 December) reeds tegen 10 uur voorm. ongehinderd eerstgenoemde plaats, waar zich eveneens eene talrijke, doch vredelievende bevolking bevond. De opperbevelhebber had besloten voorloopig te Pampanoea te blijven, zoodat een gedeelte van den kampong door de bevolking ontruimd moest worden, teneinde de troepen behoorlijk te kunnen legeren; een eisch, welke klemmender werd, daar de cholera bleef voortwoeden en te Timoeroeng en reeds onmiddellijk te Pampanoea eenige soldaten daaraan overleden waren.

Den 17den December kwam de flottille voor Pampanoea aan; overal langs de rivier had zij de bevolking rustig gevonden, ja zelfs had deze uit eigen beweging de versperringen in de Tjenrana-rivier opgeruimd. De zee-officieren, die gedurende dezen tocht de rivier hadden in kaart gebracht , waren van oordeel, dat een klein stoomschip met eenig beleid wel tot voor Pampanoea zou kunnen opstoomen en deden hiertoe een voorstel. De opperbevelheber, die hierin een nieuw middel zag om zooveel mogelijk indruk op de bevolking te maken, waardoor des te spoediger eene staatkundige beslissing zou kunnen worden verkregen, stemde hierin toe; waarop tot verbazing van de saamgestroom.de bevolking Z. M. raderstoomschip „Admiraal van Kinsbergen", commandant: luitenant ter zee 1ste klasse "W. K. van Gennep, den 22sten December in de rivier voor Pampanoea

het anker liet vallen.

Groot was de indruk, welke de vereenigde land- en zeemacht te Pampanoea op de dagelijks op die plaats bijeenkomende menigte maakte. Jaren lang hadden de Bonieren luide verkondigd, dat nog nimmer een Nederlandsch soldaat den voet had gezet binnen Pampanoea „het rijke" en dat geen sloep het gewaagd had de Tjenrana-rivier op te stevenen; thans

Sluiten