Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellingen verlieten, daar zij vreesden door de colonne Pel in den rug bedreigd te zullen worden. De lagune, waarin het eiland Kota Pohama lag, was echter ondoorwaadbaar, zoodat de overste Pel daarom tegen 12 uur naar het bivak terugkeerde.

De zuidelijke colonne, onder commando van den luitenant-kolonel Engel, vond een goeden grasweg, welke naar Pakan Kroeng Tjoet leidde; zij volgde dien ongeveer een half uur. Ook deze colonne, welke door den vijand slechts licht beschoten was geworden, keerde omstreeks 12 uur naar het bivak terug.

Dienzelfden ochtend waren het hoofdkwartier en de cavalerie ontscheept. De vijand alarmeerde het bivak twee malen in den loop van den dag, doch werd spoedig terug gedreven. Wij bekwamen hierbij 4 dooden. Hoewel er nog weinig van de krachten der troepen gevergd was geworden, steeg het ziektecijfer met den dag. Den llden December waren er 243 choleralijders, terwijl reeds 179 personen (meest Europeanen) overleden waren.

Naar aanleiding van de gehouden verkenningen stelde de tweede bevelhebber voor om langs den, door de colonne Engel gevonden, weg naar den Kraton op te rukken. De opperbevelhebber wilde, vooral met het oog op de vele zieken en den grooten bagagetrein, het onbekende binnenland niet intrekken, doch steeds het verband met de vloot blijven behouden. Van het voorstel van den generaal Yerspijck werd dus afgezien, terwijl besloten werd langs het strand te blijven voortrukken tot de monding der Atjehrivier.

Den 12den December 's morgens ten 6 uur marcheerde daartoe de 3de brigade uit het bivak af, in de richting van Kota Moesapi. Gedurende den marsch moest andermaal de lagune worden overgetrokken. Niettegenstaande de gidsen het tegengestelde verklaarden, bleek de lagune ondoorwaadbaar. De cavalerie, die het eerst poogde over te gaan, verloor een man en twee paarden, die door den sterken stroom medegesleept werden. Het duurde dan ook tot 1 uur n. m., voordat de geheele 3de brigade, met behulp der marinesloepen den overkant bereikte. De vijand had geen

Sluiten