Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de westelijke face zou echter ook groote moeielijkheden opleveren. Hoe dicht de Missigit ook bij den Kraton lag, zoo kon men door het zwaar begroeide terrein, niets van de muren van den Kraton waarnemen. De vijand was bovendien zeer waakzaam en vuurde op elke patrouille, die zich aan die zijde vertoonde. Doch ook deze face werd geflankeerd en wel door eene sterke stelling, welke de vijand bij Kota Goenoengan had opgeworpen. Dit werk diende ook tot dekking van de daargelegen poort in den Kratonmuur, de zoogenaamde „Pintoe Oekoep".

Alle verkenningen, door verschillende officieren beproefd, om nadere gegevens omtrent den westelijken Kratonmuur te verkrijgen, mislukten. Eenmaal werd zelfs beproefd om een gedeelte van den muur met lithofracteur in bres te leggen, doch ook deze poging werd door de waakzaamheid van den vijand verijdeld.

Dienzelfden nacht (9 Januari) deed de vijand een aanval op de Missigit, welke echter niet doorgezet werd en ons dan ook geen verliezen veroorzaakte. Tegen den' ochtend herhaalde de vijand den aanval, doch thans tegen de oostzijde van het bivak te Penajoeng. Hoewel men het getal der Atjehers op eenige duizenden schatte, bleven zij ook hier, dank zij een welgericht vuur, op grooten afstand.

Inmiddels waren de vuurmonden uit de bivakbatterij naar de Missigit en de rivierbatterij overgebracht en was van daaruit het vuur op de binnenruimte van den Kraton geopend. (Voor de opstelling der verschillende vuurmonden, zie de schets). Ook de linie van Polim en Pakan Atjeh werden dagelijks door het artillerievuur verontrust.

Den llden Januari ontving de opperbevelhebber van Toekoe Neq het bericht, dat de vijand de stelling van Kota Goenoengan met zwaar geschut wilde bewapenen, om de Missigit flankeerend onder vuur te nemen. Ten noorden van Kota Goenoengan had de vijand bovendien eene linie van borstweringen, de linie van Kota Rentang, opgeworpen. Aanvankelijk was de opperbevelhebber van plan geweest het advies van de chefs deiartillerie en genie op te volgen en tot een geregelden aanval op den Kraton

Sluiten