Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Januari onder leiding van den generaal-majoor Vekspijck zou plaats hebben.

's Morgens om 4'/i uur van dien dag marcheerden het geheele 2de en 9de bataljon infanterie (16 compagnieën), 2 bergbatterijen, 1'h compagnie mineurs en sappeurs en 1 peloton cavalerie uit het bivak te Penajoeng naai Kota Goenangan af, dat ten 6 uur bereikt werd. Het R. H. 14de bataljon werd hier als reserve opgesteld, terwijl het vuur uit alle batterijen op den Kraton en de oostelijk gelegen versterkingen geopend werd. De generaal Yerspijck verdeelde zijne macht in 2 colonnes. De hoofdmacht , dooi hem zelf aangevoerd, uit 10 compagnieën infanterie, 5 sectiën artillerie, 1 compagnie mineurs en 1 peloton cavalerie bestaande, zou ongeveer op 800 pas ten zuiden van Kota Goenoengan over de Kroeng Daroe trekken

en in oostelijke richting voorwaarts rukken.

De luitenant-kolonel van der Heijden met 6 compagnieën infanterie, 1 sectie artillerie en 1 peloton mineurs, zou ongeveer 1000 a 1200 M. meer zuidelijk over de Kroeng Daroe trekken en vervolgens, na eerst op de rechterflank van de hoofdmacht in oostelijke richting te zijn opgerukt, meer naar het noordoosten aanhouden, ten einde zich achtei den Kiaton

met de hoofdmacht te vereenigen.

Nadat de luitenant-kolonel van der Heijden omstreeks 10 uur ter hoogte van Gitjiel Olejlo de Kroeng Daroe was doorgetrokken, verdreef lnj den vijand uit de steenen Mandarsah poetih (Mandarsah = bedehuis) en wendde zich vervolgens naar het noorden. De generaal-majoor Yerspijck was eveneens om 10 uur, op de vroeger aangegeven plaats, de Kioeng Daio overgetrokken en was daarop, zoo goed mogelijk met de colonne van der Heijden verband houdende, in oostelijke richting voortgeiukt. Omstiee s 2 uur n. m. waren beide colonnes iets ten noorden van kampong Nesoe i

weder vereenigd.

In dien tusschentijd had de luitenant-generaal van Swieten, die zie tijdens deze beweging in de Missigit ophield, last gege\en om \an ui Kota Goenoengan een aanval op dë Pintoe Oekoep te doen. Het bij

Sluiten