Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondoordringbare struikgewas belette elke geregelde troepenbeweging aan die zijde, zoodat de opperbevelhebber dan ook ten slotte van dezen aanval afzag.

Na de vereeniging der beide colonnes, rukte de luitenant-kolonel van der Heijden met 2 halve bataljons en een sectie artillerie in noord-oostelijke richting verder. De onbekendheid van den Atjehschen gids met het terrein en de vele terreinhindernissen waren oorzaak, dat men omstreeks 4 uur 's middags de linie van Panglima Polim nog niet bereikt had. De generaal Vebspijck ter plaatse aangekomen, achtte het thans niet raadzaam met zijn troepen, die reeds van 'sochtends 4 uur op de been waren, nog verder voort te rukken. De colonne van der Heijden keerde daarom naar het vereenigingspunt ten noorden van Nesoeh terug, waar door de achtergebleven troepen inmiddels een bivak in gereedheid was gebracht. Op last van den opperbevelhebber keerden nog dienzelfden middag het geheele 2de bataljon, de cavalerie en eene bergbatterij naar Penajoeng terug (1). Deze troepen werden door 2 compagnieën van het R. H. 14de

bataljon vervangen.

De beweging zou den volgenden ochtend om 6 uui hei vat woiden. Door een misverstand bij het uitdeelen der vivres, werd het echter 10 uur, vóór de troepen op marsch gingen. Ook thans werd de beweging gesteund door het vuur der vesting-artillerie. Het vuur uit de frontbatterij moest echter gestaakt worden, daar twee granaten in de colonne Verspijck te recht kwamen, waardoor 3 personen gewond werden. Het geheele 2de bataljon en de cavalerie waren dien ochtend weder in het bivak te Nesoeh teruggekeerd om aan de verdere omtrekking deel te nemen.

Ook nu weder had de generaal Verspijck zijn troepen in twee colonnes gesplitst. De luitenant-kolonel van der Heijden zou met 3 halve bataljons, een bergbatterij en een peloton mineurs in zuid-oostelijke richting marcheeren en aldus do<jr de kampong Lohong de linie van Polim in een wijden boog

(1) De opperbevelhebber liet het 2de bataljon terugkeeren omdat, de cholera onder de manschappen was uitgebroken en hij deze dus niet den nacht onder den blooten hemel wi'de laten doorbrengen.

Sluiten