Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

infanterie Pel zou als civiel en militair bevelhebber achterblijven en daarbij de beschikking krijgen over de volgende troepen:

5 halve bataljons infanterie (20 compagnieën ieder van 125 man);

1 bergbattertij (6 kanonnen van 8 c.M. getr. en 6 mortieren van 12 c.M.);

2 compagnieën vesting-artillerie met 30 vuurmonden;

1 compagnie mineurs en sappeurs;

voorts de noodige officieren en minderen van den administratieven- en geneeskundigen dienst, benevens de benoodigde koelies en ambachtslieden. De totale sterkte bedroeg 128 officieren en 3150 minderen, benevens 75 rijkspaarden. Deze troepen werden verdeeld over den Kraton, de aarden redoutes te Pakan Atjeh, Kota Goenoengan en Penajoeng, het bivak te Kampong Djawa, de marinebenteng en eene kleine benteng aan de monding der Atjehrivier (1). Eene vloot van 13 oorlogsstoomschepen bleef in de wateren van Atjeh gestationneerd.

Den 20sten April vaardigde de Opperbevelhebber de order uit, waarbij de 2de expeditie naar Atjeh werd ontbonden. „De bevolking zal het vrucli„telooze van het verzet inzien, en,, door haar materieel belang gedreven, „moeten eindigen met de wapenen neer te leggen. Onze wapenbroeders „zullen dan de pacificatie van het land voltooien en zich opnieuw aan „het vaderland verdienstelijk maken". Aldus de luitenant-generaal van Swieten in zijne dagorder aan de officieren en minderen van land- en zeemacht. In het hierop volgende overzicht zal blijken, dat de fanatieke bevolking nog lange jaren de verwachting van den in den oorlog vergrijsden Opperbevelhebber zou teleurstellen.

Den 25sten en 26sten April had de inscheping plaats van de troepen, welke niet voor de vaste bezetting waren aangewezen.

Groot waren de verliezen, door de expeditionnaire macht gedurende deze 5 maanden geleden. Van de 385 officieren en 7889 minderen waren:

(1) Ter bescherming van de voorbereidende werkzaamheden aan het bouwen van een vuurtoren op het eiland Bras verbonden, werd aldaar eene bezetting van 3 officieren en 100 man (mariniers) gelegerd.

Sluiten