Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den generaal Diemont (1). De generaal Diemont voltooide de linie T welke onder zijn voorganger aangelegd en verbeterd was.

Sommige Atjehsche hoofden begonnen langzamerhand eenige toenaderingte toonen, waartoe de Indische regeering natuurlijk van hare zijde wel geneigd was. Voorloopig werden dus de aanvallende oorlogshandelingen op Groot- Atjeh gestaakt. Men bepaalde zich na de voltooiing deilinie tot consolidatie van de veroverde landschappen en wendde pogingen aan, om vredelievende aanrakingen met de Atjehsche hoofden te verkrijgen.

De politiek van verzoening was thans aan het woord op Groot-Atjeh. Volgens het verlangen der regeering werd de strijd overgebracht naar de kuststaatjes. Door het bezetten van vaste punten aan de kust (Edi, Pedir, Melaboeh) en het met behulp der marine tuchtigen en afsluiten van sommige vijandige staatjes (Simpang Olim, Langsar, Lehong, Samalangan enz.) werd nog al succes verkregen; zonder krachtig, soms herhaald optreden, werden echter nergens resultaten verkregen.

De politiek van verzoening faalde geheel en al op Groot-Atjeh. Onder aanvoering van Habib Abdoer Rachman (2) drong de vijand met groote stoutmoedigheid binnen onze liniën en dwong ons herhaaldelijk tot actief optreden. Ten slotte droeg de Regeering den kolonel van der Heijden, (die in Juli 1877 den generaal Diemont was opgevolgd) op, de vijandelijke

(1) De oorzaak van het aftreden van den generaal Wiggers van Kerchem lag daarin, dat de Indische regeering wilde overgaan tot eene actie in de Onderhoorigheden, alvorens de geheele afsluitingslinie op GrootAtjeh voltooid was. Hiermede kon de generaal zich niet vereenigen.

(2) Habib Abdoer Rachman was vroeger onder den in '74 gestorven Sultan, Rijksbestierder geweest. Later was hij als hoofd van het Atjehsch gezantschap, dat in Europa hulp en steun ging zoeken, opgetreden. In Mei 1875 bood hij zijne bemiddeling aan tusschen de Atjehsche hoofden en de Regeering, mits hij tot Regent van den minderjarigen Sultan benoemd werd. Dit aanbod werd afgeslagen, waarop hij als hoofd van het verzet optrad. Door het krachtig optreden van generaal van der Heijden , kwam Habib den 15den October 1878 in onderwerping. Den 24sten November vertrok hij naar Mekka. Door de Regeering werd hem een levenslang jaargeld van 12000 dollars toegekend. Voor eenige jaren is Habib Abdoer Rachman aldaar overleden.

10

Sluiten