Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruime schaal als bij ons klinkerwegen aan. En niet slechts voor den z.g. „buiten weg" is in ons land het gebruik van klinkers algemeen, maar ook vindt men een enorme hoe» veelheid klinkers — naast keien en asphalt — als plaveisel voor rijwegen en voetpaden in onze stads» en dorps» bestratingen.

Zoo zijn van de ongeveer 1900 K.M. Rijkswegen ruim 1200 K.M. klinkerwegen, terwijl voorts nog ruim 2000 K.M. provinciale, gemeentelijke of particuliere „buiten" wegen eene klinkerbeharding hebben.

Om een denkbeeld te geven van het met klinkers bestraat oppervlak in onze steden (in verhouding tot andere materi» alen) zij vermeld, dat eind 1908 de gemeente Rotterdam een totaaloppervlak aan geplaveide rijstraat had van 2.026.480 M". aan trottoirs van 907.540 M-. en dat er voorts nog 207.060 M2. niet»openbare geplaveide wegen waren; alzoo een totaal van bijna 3 millioen M"2. Voor de verharding van de rijstraten was 32 °/o Waalklinkers, het overige bijna uitsluitend keien; voor trottoirs had men gebruikt 48 °, o Waalklinkers, 29.5 °/o Utrechtsche drielingen en 10.5 °,o IJsselsteentjes. De overblijvende 12 % is tegels, asphalt enz.

De wijze waarop men in ons land de klinkerverharding aanbrengt is zeer eenvoudig. De bedding wordt op zoo» danige diepte uitgegraven, dat na vulling met een laag van 10 tot 20 c.M. zand en het daarin straten van de klinkers het oppervlak van straat op het gewenschte peil komt te liggen. De bestrating wordt eenigszins rondgelegd (ton» rondte), zoodat op het oppervlak geen water blijft staan; de aard van het materiaal laat toe, dat de peil van de ronding niet meer is dan het Vso tot Veo van de weg» breedte.

Gewoonlijk maakt men de bodem van de sleuf vlak, en wordt de tonrondte alleen door het straten verkregen; het verdient echter aanbeveling om ook de bedding rond te leggen, opdat water dat daar indringt zijwaarts draineeren kan. De ondergrond zal dan niet gemakkelijk doorweeken en naar boven geperst worden tengevolge van het over den weg gaande verkeer.

Om de zijwaartsche druk tegen de bermen, welke juist

-

Sluiten