Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de tonrondte ontstaan zal, op een grooter oppervlak over te brengen, past men de z. g. „kantlagen" toe. Deze kantlaag bestaat uit 3 tot 5 rijen steenen, gestraat in de lengterichting van den weg, rustende op het lange smalle zijvlak, evenals de overige gestrate klinkers.

De meest gebruikelijke bestratingsmethode in ons land is die waarbij de klinkers in^halfsteensverband, dwars op den wegas, op den kant gezet zijn. Ook komt keper — vischgraat — of stroomverband voor, waarbij de steenen in de beide richtingen, welke een hoek van 45 ° maken met den wegas, in beurtelings afgewisselde rijen gestraat worden. Meestal gebruikt men dit verband bij bestrating van kruisingen, van overlaten enz., in het algemeen daar, waar geen bepaalde hoofdverkeersrichting is aan te wijzen. Een geheele weg in keperverband zou naar onze meening in verschillend opzicht aanbeveling verdienen); toch kennen wij er in ons land slechts één (Onstwedde—Stadskanaal). Een dergelijke bestrating zal, naar het ons voorkomt, vaster blijven liggen en zal door het nagenoeg [geheel afwezig zijn van den voegstoot gemakkelijker en geruischloozer zijn voor het verkeer.

Bij den buitenweg vormen de kantlagen den overgang van de verharding naar den berm, die evenmin als [bij elke andere soort van wegverharding hooger behoort te liggen dan de kantlagen. In dit opzicht zijn verreweg de meeste klinkerwegen in ons land niet zooals zij behoorden te zijn ; ook niet de Rijkswegen, ofschoon men — o. a. in Overijssel — wat deze laatste betreft, op sommige punten bezig is de te hooge bermen te verwijderen.

In vele gevallen vormen dus de kantlagen een soort verharde open goot, welke van tijd tot tijd door een geul, in den berm gegraven, verbinding heeft met de bermsloot.

Zeer ten nadeele! van den weg zijn dan echter de afwate* ringsgreppels van goot*kantlaag naar bermsloot vaak een groot deel van het jaar verstopt; het water moet dus veelal door de beharding heen draineerenjen doorweekt aldus de ondergrond, die droog en vast behoorde te blijven.

Bij de stadsstraat, zooals wij die ter tentoonstelling laten zien, worden de kantlagen behouden en dienen als

Sluiten