Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goot langs de trottoirkant. Gewoonlijk gebruikt men in ons land als afscheiding tusschen trottoir en straat een hardsteenen band, soms ook een van basaltlava e.d. Daar waar men met geringer beschikbare middelen toch een verhoogd voetpad wil maken past men een z.g. kopsche rollaag toe.

Van beide methoden geeft een deel van de klinker* bestrating op de tentoonstelling een beeld.

De voordeelen van een klinkerbestrating zijn:

1°. de bestrating is vlak; heeft — goed gelegd — geen uitstekende punten of kanten.

2°. het rijvlak is stroef, hetgeen mét de vele voegen den trekdieren een vaste stand op het plaveisel verzekert, zelfs na regen.

3°. het materiaal is eenigszins poreus en laat overigens een snelle afvloeiing van regenwater naar de zij* kanten van den weg toe. Zelfs na sterken regenval is dientengevolge het wegoppervlak reeds na zeer korten tijd weer droog.

4°. door de sub 3°. genoemde oorzaak is de klinker* straat gewoonlijk zeer zindelijk; vuil en stof spoelen gemakkelijk weg zonder dat daarbij het wegdek lijdt.

5°. de klinkerweg is niet als grint* of steenslagwegen in bepaalde jaargetijden modderig en in den zomer stoffig. Het laatste zeer zeker niet, wanneer de voegen gevuld zijn met cement of met bitumineuse stof.

6°. een geheel en al naar den eisch gestrate klinkerweg kan een vrij zwaar verkeer zonder eenig bezwaar uithouden.

De klinkerweg te Brussel. De weg op het Ten* toonstellingsterrein te Brussel is aangelegd op dezelfde wijze als men ook in Holland nieuwe klinkerwegen aan* legt. Begonnen werd met het uitbakenen van den weg ter breedte van 10 M., waarbij rekening gehouden moest worden, dat op het terrein aanwezige boomen in de beide trottoirs (elk ter breedte van 2 M. te weerszijden van den rijweg) kwamen te staan.

Het tracé is daardoor en door het aansluiten van den

Sluiten