Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEBAKKEN STEEN IN NEDERLAND.

De kunst om van klei gevormde voorwerpen door gloeien in het vuur een steenachtige geaardheid te verleenen, zóó* danig dat ze voor water onaantastbaar worden, is zoo oud als de menschheid zelf.

Langen tijd voor de mensch geleerd had steenen uit de rots te houwen, maakte hij van klei reeds allerlei voor* werpen en bouwde hij reeds muren van kleisteenen. Aan* vankelijk werden die steenen enkel in de zon gedroogd. Later, toen men tot het branden der steenen in het vuur overging, verkregen zij grootere duurzaamheid.

Waar echter Nederland's bodem geen natuursteen bevat — de weinig toegepast wordende Limburgsche mergelsteen buiten beschouwing gelaten — heeft men zich hier te lande reeds in de vroegste tijden op het bakken van steenen toegelegd.

Dat men er in slaagde reeds eeuwen geleden in de ge* bakken steen een uitmuntend bouwmateriaal te scheppen bewijzen de kapitale bouwwerken uit vorige eeuwen die in Nederland in gróoten getale nog worden aangetroffen, en vrijwel onverwoestbaar schijnen.

Toch was de bereidingswijze uit die tijden zeer primitief en had het verkregen product op lange na niet die kwaliteiten welke het thans in een tot het uiterst doorgevoerde, ge* perfectioneerde fabricatie blijkt te bezitten.

Doch niet alleen de oorsprong der baksteenen is te zoeken in het grijs verleden, ook de dakpannen en vloer* en wand*tegels werden reeds eeuwen geleden met succes vervaardigd en in de lage landen van ons land uit* sluitend toegepast.

* *

*

Voor de verschillende takken van het steenbakkersbedrijf is Klei en Leem de grondstof. — Deze komt in ons land in talrijke soorten voor en bestaat hoofdzakelijk uit aluin* aarde, kiezelzuur en water, benevens, in geringe mate, uit andere stoffen als kalk, ijzeroxyde e. a.

Tusschen de verschillende kleisoorten is na het bakken een zeer opvallend verschil in kleur waar te nemen.

Naarmate van het gehalte aan ijzeroxyde, neemt de klei door het bakken een meer of minder heldere kleur aan.

Sluiten