Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in geen enkel opzicht voor buitenlandsche fabrikaten be* hoeven onder te doen.

Aarden buizen. De vervaardiging van aarden buizen voor allerlei doeleinden heeft hier te lande mede een vrij groote volmaaktheid bereikt. Nevens de zoutglazuurbuizen van bergklei (meestal ijzeraarden* of grèsbuizen genaamd) worden buizen van rivierklei met loodglazuur vervaardigd. Ook onverglaasde buizen worden nog in den handel gebracht.

De buizen worden gekeurd op klank, vorm en afmeting.

Hebben wij in het voorgaande er de aandacht op ge* vestigd, welke uitgebreide collectie baksteenproducten onze Nederlandsche fabrikanten in den handel brengen, en in 't kort medegedeeld, welke toepassingen hier te lande met deze producten worden gemaakt, thans wenschen wij Uwe welwillende aandacht in te roepen voor eenige architecturale voorbeelden, gegrepen uit den rijken overvloed van pracht* werken, welke in Nederland in baksteen en aanverwante kleiproducten zijn uitgevoerd.

Wij geven opzettelijk eenige voorbeelden uit de laatste jaren, teneinde aan te toonen, dat waar allerlei producten als gewapend beton, kalkzandsteen, betonsteen en dergelijke de baksteen trachten te verdringen, desniettemin de Neder* landsche bouwmeesters voortgaan de baksteenarchitectuur als de nationale te beschouwen en blijk te geven, dat juist de baksteen het materiaal is, dat zich zoo uitnemend leent en als aangewezen is tot het verkrijgen dier fijne smaak* volle bouwwerken als waarvan onze voorbeelden getuigen. ')

Een korte beschrijving der afgebeelde werken moge hier volgen.

PLAAT 1.

VILLA TE AMSTERDAM.

ARCHITECT H. P. BERLAGE Nz.

Een particuliere woning, met eenigszins eigenaardige indeeling, geboden door de bijzondere ligging aan het

1) Platen en enkele gegevens voor de omschrijving ontleenden we aan „De Architect", „Bouwkundig Tijdschrift" en „Bouwkundig Weekblad".

Sluiten