Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV.

tjct ïiccljtïiui^.

Leidden zij Jezus naar het Rechthuis.

Joh. 18 : 28.

Onze Heiland liet zich in het „Rechthuis" inleiden.

Wat is dit ?

Is het „Rechthuis" niet het huis zijns Vaders? Is alle recht niet uit God ? Is het God niet die het recht handhaaft ? Indien een volk zoover komt, dat er weêr een „Rechthuis" geopend wordt, is er dan niet ook weêr een zegen aan dat volk geschied?

Zie, in dagen van oproer en muiterij; als het geweld heerscht en de blinde hartstocht vrij spel heeft; dan is het „Rechthuis" gesloten en zit de rechter niet op zijn stoel. D;in slaat er vuur uit de hel naar boven. Denk aan Parijs in 1870. Dan zijn alle duivelen los.

Maar nauwelijks wordt het oproer bedwongen, breekt men de macht der muiterij en heeft men het brutale geweld kunnen fnuiken, of zie, daar opent zich het Rechthuis weêr, en de rechter klimt weêr op den stoel der eere en de weegschaal der gerechtigheid wiegelt weêr in zijn hand.

En nauwlijks is er in dat Rechthuis weêr licht en leven, of de betere burgers halen weêr adem en de booswichten beven voor wraak.

Het „Rechthuis" in het midden der wereld is dus wel terdege een goddelijk iets. Een heilige instelling waaraan iets van de eere en de tegenwoordigheid Gods kleeft. Er zitten „goden" in het Rechthuis en God is in het midden van hen, zegt de Schrift.

Sluiten