Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVI. n2ij ftrui^igöen ïjcin."

En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zy hem aldaar.

Luk. 23 : 33a.

In het achtste regeeringsjaar van keizer Tiberius, tien jaren voor (xolgotna, was er een Senaatsconsult uitgevaardigd, bepalende, dat allerwegen in het Rorneinsche rijk al wie veroordeeld was tot ' en dood, nog tien dagen levens zou hebben, eer de doodstraf aan hem voltrokken werd.

Doch er was bij bepaald, dat de rechter desvereischt ook de onmiddellijke executie kon gelasten, zoo hij te doen had met een die oproer had verwekt, of gevaarlijk scheen voor de publieke orde.

Die laatste uitzondering is door Pilatus op Jezus toegepast.

„Uitstel van executie" is aan Jezus niet gegund. Blijkbaar was I ïlatus niet gerust. Hij duchtte een uitbreking van het fanatisme der Joden. Ln het is die angst van Pilatus, door de onrust van zijn consciëntie nog verergerd, die oorzaak werd, dat Jezus, na i en ganschen nacht gewaakt te hebben, en reeds voor dag en dauw ge\ angen te zijn genomen, op eenmaal, zonder een oogenblik van verademing, heel zijn lijden doorworstelen moest, en eerst in zijn dood het einde van die worsteling bereikte.

Toen hadden vier soldaten last gekregen, om, onder bevel van een othcier, de kruisstraf aan Jezus te voltrekken; en het was deze ofhcier met zijn vier onderhebbende manschappen, die Jezus uit 1 ïlatus handen overnamen.

Wat voor de kruisiging noodig was, behoefde niet eerst aangeschaft, maar lag gereed. De kruispaal, de spade, de spijkers,

Sluiten