Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En toch is er iets, dat de Heilige Geest aan een iegelijk van 8 uitverkorenen, op een bijzondere, voor hem alleen geldende wijze, van dat kruis van Grolgotha openbaart.

Op dat kruis droeg Jezus onze zonden. Zoo getuigen het u zijn apostelen. Zoo beleed het Christus' kerk alle eeuwen door. Zoo is

hfr hptmOTl r»r»L- oa™ nnr , „ 1 i.

uuiv >v eigen nart.

Onze zonden!

De uwe, de mijne, die van al onze broederen en zusteren, die ten leven herboren zijn.

En nu, wat kent', wat verstaat ge daarvan beter dan uw eiqen zonden, en wie kent, wie verstaat uw zonden anders dan uw God en gij zelf?

En daarom, als de Heilige Geest, bij het licht des Woords, u m de diepte uwer zonden inleidt, wat doet die Trooster van uw hart dan anders, dan m die kennis uwer eigen zonden u een maatstaf bieden, om het lijden en het sterven van uw Heiland op een ganse eenige geheel persoonlijke wijze te leeren verstaan, zooals dat sterven bij u hoort, u innerlijk ontroeren, u tot weder-

ede verwekken kan, en voor u de rijke volle openbaring kan worden van de verzoenende, de erbarmende, de uitdelgende genade

UWS IxOuS. °

En daarom er staan twee wegen voor u open, om Golgotha in uw eigen ziel te ondergaan, en met uw Jezus gekruisigd te worden en ine em. te sterven, opdat ge met hem leven moo^t

Den eenen weg ontsluit u de Schrift, die u verhaalt' wat voor oogen was, en u wijst op het mysterie dat in Golgotha school.

Uie weg* is voor ;ï 11 <>n o-pmppn

Maar de tweede weg is persoonlijk, voor elke ziel afzonderlijk, v ooi haar alleen te betreden. En die tweede weg is de weg door diepte, door de kenmsse van uw hart, door de zelf-aanklacht genadT VerZ°ndlgd bestaan> verzondigd leven, en verzondigde

En als ge dan met uw zielsbesef in deze zee van uw zonden wegzmkt, en ge hoort hoe gij bij al Jezus' lijden, er dit nog aan ' , oegf!daan dat ge ook dien last uwer zonden op uw stervenden Heiland hebt gelegd, dan verstaat ge het, hoe er op

Golgotha nog zoo tets heel anders geleden is, dan het doorboren van de handen.

rintE™W0TllJrn !an t Zkl VM1 UW HeiJand; een hem wonden, hebt gedaan16 Jg en' maar dat met al Gods

9

Sluiten