Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was een vreeslijke keer te Jeruzalem.

Tot dusver meed Jezus meest de kringen waarin men hem haatte

1 rouwhartige jongeren, bewonderende vrienden, vriendelijke vrouwen omnngden hem. o, Die schare die aan zijn lippen hing, die geredden die hem dankten, die hopeloozen die den zoom van zijn kleed drukten, ze waren nauwlijks te bedwingen, ze wilden Jezus koning maken; en nog op Palmzondag had men de palmtakken voor zijn voeten gestrooid, en de kleederen op zijn weg gespreid

denzone Davids!18 Jeruzalems poorten geroepen: Hosanna

Tot dusver had Jezus liefde ingedronken, dankbre blikken om zich heen gezien, o, in zoo veler hulde genoten.

Maar nu, m den hof der Olijven, keert dat alles plotseling om.

iJet is de ure der duisternis.

De goeden wijken terug, de boozen treden op den voorgrond Johannes vlucht en Judas blijft bij hem. En nu opeens begint de diepe, schnklijke verachting, de grievende smading en de krenkende hoon.

Ook die verachting was een deel van den drinkbeker dien hii drinken moest. •'

Reeds eeuwen vooruit had hij het voorzien, en bij dat voorzien, op Davids lippen geklaagd: „Ik ben een worm en geen man een smaad van menschen, en veracht van het volk. Allen die mij'zien bespotten mij zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, en roepen dan: Hij heeft het op den Heere gewenteld, dat die hem nu uithelpe, dat die hem redde, als Hij lust aan hem heeft'"

En toen eeuwen later de Heilige Geest de tweede teekening van Grolgotha door de hand van Jesaia aan zijn kerk schonk, toen werd die verachting weer zoo opzettelijk met diepen trek er in geteekend, toen het heette: „Hij was veracht en de onwaardigste onder de menschen; een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht." r t?e® landelijk de ure der duisternis kwam, ja, toen heeft die menigte er werkelijk gestaan, die wilde hoop, die hem uitjouwde en nagilde en riep om zijn bloed; toen zijn ze er geweest die eervergeten soldaten, die hun spotzucht aan onzen lieven Heiland gekoeld hebben; en toen hebben ze met hun helsche troniën daar voor den stervenden Jezus staan razen en tieren, die onmensclieLijke priesters en wijzen van Israël, toen ze schreeuwden: „Indien ge nu (xods Zoon zijt, kom dan nu eens af van uw kruis!"

Sluiten