Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'C'rf' die °p dm T*' :oorfy9aat' aanschouwt of er een smarte is gelijk mijne smarte/" dan hoort elk kind van God

daarin een profetie van de klacht die op Golgotha viel te be-

m> Peth '6n i °f Zljn 8tervende Heiland het ook hem

Gethsemane en van het kruishout toeroept: „o, Gij allen die

op den weg voorbijgaat, aanschouwt en ziet of ooit een smarte geleden is, als ik leed; ooit een lijden als mij is aanged"^

hlnï "k'f101} !e telm?el °P Sion' en al wat in dien tempel blonk en schitterde het had alles het beeld van Messias gedrao-en

En daarom toen Jeruzalem inzonk, en daalde en wegzonk toen

hebben die steenen het met gevoeld en heeft dat voorhangsel het

niet gevoeld maar toen heeft de Heilige Geest er den profeet

van laten profeteeren, hoe die weeklagen en doodskla^en van het

stervend Sion slechts voorspel van de schriklijke vervaarnis waren

die eens Messias m zijn lijden zou bevangen

ïrn 1 J.. J. I- 1 • . , .

Een door PnH l mz™g wegzlnking was zoo ontzettend! Jien door God verkoren plek. De plek waar Hii ziin heerlijkheid

had doen wonen. Zijn lieflijke woning waaruit d^reuke der

otteranden opsteeg voor zijn heilig aangezicht. En dan zulk een

tad vertreden door godloochenaars, en door de goddeloo/en be

spuwd en uitgebrand. En ten leste de woeste heidenen staande

op den top van den berg des Heeren, om het uit te Xn en uit

te krijschen: Jehovah is overwonnen, zijn huis ligt verbrand'"

t' het woord "»8 maar gedaald

moet de diepte der vernedering uitdrukken; en zelfs dat drukt

omla^eSdÏCi'?"™"' *+ *' "B«

«?& =• rjK

eeuwighjk wonen!" En nu, nu jubelde Basan en^prongdebulSe berg van hoovaardij op, terwijl van Sions heuveltop nfete dan de rook der pnmhoopen omhoog steeg. P de

All K" t0(jh' ook dat was slechts profetie van de onbeschrijflijke onuitsprekelijke vernedering waarin uw Jezus zou verzinken ' ij, bij wiens kribbe Gods engelen van glorie zono-en- aan wiens lippen duizenden hingen; die aller krankheid genTen had die op den Thabor had geblonken in majesteit; en van wL het én

*" -b,J *» D|>°P"»<"•*. i h.r™w™iktg

Sluiten