Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zelfs Maria liacl Jezus van het kruis weggezonden.

Neen, al wat in dit ontzettende oogenblik, toen bij reeds een voet op den drempel van de poorte des Doods gezet had, en zich ijlings die ontzettende poorte achter hem sluiten zou, uit zijn ziel en over zijn lippen gleed, was een laatste kreet naar Boven, een roepen tot zijn God, onder wiens toorn hij wegzonk, een toevlucht zoeken bij zijn Vader, in den stervenden uitroep: „ I ader, in mre handen beveel ik mijnen geest."

Noc was de adem in hem, nog was de ziel in het bloed, nog voelde hij dat hij leefde, maar het leven dat er nog was week. Hij voelde het bezwijken aankomen. Xog een oogwenk, en de adem des levens zou'hem ontglippen, om zijn bewustzijn m den nacht des Doods te laten ondergaan.

En daarom, op dat oogenblik zelf, dat hij het leven niet meer vast kon houden, en hij voelt dat- het hem ontglipt, geeft hij dien adem, dat leven, dien geest die uit hem wijkt, aan zijn God over. Vader, als mijn levensgeest mij ontgaat, laat dan mijne ziele 111

uw hand geborgen zijn.

Stervenswoord des vertrouwens. Ijen profetie der opstanding. Ik sterf weg onder de zonden der wereld, maar God zal mijn leven vasthouden, en eens geeft Hij het mij weder. ,

Aldus was, eer bij wegstierf in den eeuwigen Dood, Jezus laatste gebed op aarde. En immers, dat smeekgebed van uw Jezus kon niet onverhoord blijven. ,

Toen Jezus wegzonk in den Dood, toen heeft God zijn leven vastgehouden. Al zonk hij weg, in de handen des A aders is het leven van uw Heiland onvernietigbaar geweest.

Hij bezweek en toch bleef hij, want wel had zijn God hem m zijn toorn verlaten, maar, in zijn eeuwige liefde, hield zijn I ader zijn leven onwankelbaar vast, en niemand kon het uit de hand

zijner Almacht rukken. , , . ,

' Meer nog, in die bede bad Jezus als Hoofd des Lichaams voor

al zijn verlosten.

En als straks ook gij, aan den eindpaal uws levens gekomen, de klamme schaduwe des doods over u heen voelt trekken; en ge de levenswarmte uit uw bloed en den adem des levens van uw lippen voelt wijken; en ge nog stervende ook uw geest ms V aders handen beveelt, is ook dat een vrucht van het kruis van Golgotha, een vrucht van wat uw Jezus ook voor u aan dat kruis heeft gebeden.

Sluiten