Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet dat ge daarom door veel redeneerens het mysterie van Grolgotha moet pogen te ontsluieren.

Een mysterie kan niet ontleed worden, en poogt ge dit toch te doen, dan sterft het weg onder uw hand.

Niet met uw koel redeneerend denken, maar met de warmte van uw hart moet ge ook naar dat mysterie der Verzoening u in aanbidding toebewegen, of de genade, die er in schuilt, onthoudt u haar zegen.

Zelfs baat het u niet, of ge u verloren gevoelt, en nu, om gered te worden, bij Grolgotha neerknielt; want gered te willen worden is nog altoos zelfzucht, zoolang dat gered willen worden geen hooger doel kent.

Voor wien gered willen worden? Waarvoor? Waarom?

Alleen om niet eeuwiglijk in nimmer eindigende smart te vergaan ? Alleen maar om, kon het, eeuwiglijk een aanzijn vol hooge genieting te smaken? Maar wat is dit anders, dan alles, zelfs het kruis van Grolgotha, om uwzelfs wil!

Neen, dat, zonder meer, is nog geen religie, is nog geen godsvrucht.

Zie, als de held op het slagveld op zijn strijdros de victorie tegenrent, en plotseling krijgt dat paard een schot, en wordt dat paard gewond, dan zou dit moedig dier, zoo het spreken kon, gered willen zijn van zijn wonde, niet om zelf weer in de weide te kunnen grazen, maar om zijn ruiter weer te hunnen dragen en voor zijn berijder de victorie mogelijk ie maken.

En zoo nu ook dorst het naar redding in den waarlijk vrome van hart.

Om God, en niet om zichzelf, moet die redding komen. Aan Grod, niet aan zichzelf heeft hij zich door zijn zonde ontstolen. En daarom aan Grod, en niet aan zichzelven moet hij teruggegeven.

Zoo werkt niet de zelfzucht, maar de liefde.

En het is alleen die verterende liefde, die in heiligen hartstocht gespannen, naar Grolgotha uitdrijft, bij Grolgotha aanbidden, voor (iolgotha danken doet, en den vollen goddelijken zegen der Verzoening van Grolgotha wegdraagt.

En blijven er dan voor wie denkt en meeleeft duizend bange problemen die het hart bestormen, van raadselen onoplosbaar, van vragen waarop geen antwoord komt, van tegenstrijdigheden die uw geest verwarren, — hier in het mysterie van Grolgotha vindt uw moegestreden ziel rust.

Sluiten