Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetgeen uit heel de Schrift des Ouden Verbonds openbaar was dat de Messias als hij kwam, zou zijn als het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, maar dan ook als een van God geplaagde en verdrukte zou zijn, en zijn ziel zou stellen tot een schuldoffer.

Moest niet, zoo vraagt Jezus het hun zei ven af, moest niet naar wat u zelf uit Gods Woord als zeker geldt, moest niet de hristus alle deze dingen lijden, en eerst alzoo ingaan in ziin heerlijkheid? ö J

Ja, sterker nog.

Jezus zegt toch niet: „Moest niet de Christus lijden?" maar heel anders: „Moest met de Christus alle deze dingen lijden?" als vroeg hij hun af, of niet geheel het program van zijn donkeren somberen lijdensweg in Mozes en de profeten stond voorgeteekend.

Jezus zag het wel, zijn lijden had hen verrast; zijn jongeren hadden er vooraf met m kunnen komen; plotseling was het hun overvallen en had het hen overmand.

En nu van achteren overtuigt de Heere hen zelf, dat die verrassing zondig was; dat al deze dingen hun niet als vreemd hadden mogen voorkomen. Dat veeleer alle deze dingen voor hen juist een zegel te meer voor zijn Messiasschap hadden moeten zijn.

o, Heel anders zou het geweest zijn, als ze-de Schrift niet maar uitwendig, maar de Schrift ook geestelijk verstaan hadden.

Want immers het stond in heel die Schrift zoo kennelijk en zoo duidelijk geteekend, dat het zóó en niet anders moest loopen en dat de Christus alle deze dingen moest lijden, om door de poorte der gerechtigheid m zijn glorie in te gaan.

Zoo slaat dat moeten dus op de Heilige Schrift, want beginnende van Mozes en al de profeten, heeft Jezus hun zelf dat heilige moeten breed en klaarlijk uit het Woord van God verklaard -Het moest omdat het in Mozes en al de profeten zoo stond, -berst was het beeld van Messias getoond; nog vóór Messias op aarde m het vleesch kwam.

Keeds m het Oude Verbond had de Heere, gelijk in Hebr. 1 :6 staat, zijn Zone ingebracht in de icereld. Nog niet in het vleesch maar in leeld. '

Vooraf werd aan Israël vertoond, hoe en wie Messias zijn zou, opdat wanneer hij kwam, Israël dat vanouds gegeven beeld met zijn verschijning vergelijkende, in heilige geestdrift uit zou roepen : •' .] zlJt de /one Gods, de Koning van Israël!" en alom de stem

Sluiten