Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze identificeering was achteraf nog mogelijk, doordien de in de te Baarlo verkregen kernen voorkomende opper-oligoceene schelpen zoo geheel verschillend geconserveerd zijn (een witte zachte krijtachtige massa) dan de miocene, zoodat uit de boormonsters der voorafgegane boringen thaus nog met v 'ïj groote zekerheid kan opgemaakt worden waar het opperoligoceen hegon, namelijk waar voor het eerst deze witte, krijtachtige (natuurlijk geheel ondetermineerbare) schelpbrokjes optreden.

Ook voor de hydrologie is deze ietwat zuiver geologische beschouwing belangrijk, omdat de verschillende formaties van den bodem ook voor de waterontrekking gekend moeten worden, daar de daarin voorkomende grondlagen vrijwel in het geheele Peel-gebied dezelfde petrographische samenstelling behouden en het daarvan weder afhangt of deze lagen al dan niet water kunnen leveren. Ook voor grondonderzoek ten behoeve van de watervoorziening is het derhalve zeer noodig dat de hoorder een goed overzicht hebbe van de geologische samenstelling van den ondergrond: veel onnut en zonder ïesultaat verbooid geld is op die wijze te besparen!

Petrographisch is het diepere tertiair-profiel van de Peelstreek liet volgende:

Mioceen. I Uiterst fiin l ftPmicr Hnntorrwnon cilnr,

«i 7 ö, Ö*v^ii, oiajj gniimiur-

zand met vastere kleibankenj de bovenkant is meestal tot een zandsteen-bank verhard; zeer veel schelpen in de onderste 80 a 100 M.' doch over de eerste 70—90 M. meestal geheel fossielloos.

Dikte + 180 M.

Opper- Oligoceen..

Midden- Oligoceen.

Onder- Oligoceen.

Zeer hard, leemig, fijn grijsgroen zand, vaak beter een leemige zandsteen te noemen, met groote schelpen in bepaalde banken.

Dikte + 200 a 250 M.

Vette donkere klei met zanderige gedeelten; sommige zones zijn meer of minder sterk met petroleum doortrokken, zonder dat deze olie echter toevloeien kan; veel pyriet en groote septariën (kalk-knollen).

Dikte + 100 M.

Gr rauw sterk leemig zand (droog) van zëer

verscnuienae aikte, zelden meer dan 20 M.

Sluiten