Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Qnder-Eoceen:

Landénien. Meest lichtgrijze, harde drooge mergel en zeer

vaste, vette groengrijze klei. Dikte + 50 M.

Heersien. Witte kalkmergel met donkere leemlaagjes en

bruine septariën en aan den onderkant eene dunne laag donker vuil-groen-grauw zeer bitumineus mergelzatid, met zeer harde zandsteen banken (droog). Dik + 30 M.

Palaeoceen.(Montien?) Bonte violetgrauwe vaste, zeer vette kleiniet bloedroode vlammen en lagen van bruinkoolhoudend bruin zand; van zeer wisselende dikte, meestal maar enkele meters.

Daaronder over de eerste meters zeer waterhoudend Maastrichtsch krijt — op den eigenlijken Peelhorst begint dit bij + 600 M. diepte. Het water is echter meer of minder sterk zout.

Het is echter uiet voldoeude dat wij liet tertiair-profiel 'in het eigenlijke gebied der Peelboringen kennen; wij moeten ook weten hoe deze verschillende grondlagen zich verder horizontaal ontwikkelen, want het blijkt al dadelijk dat deze serie lang niet overal compleet blijft, de dikte der formaties verandert en zelfs de aard der grondsoorten zicli geleidelijk wijzigt.

Helaas is deze horizontale ontwikkeling van het tertiair, vooral van de oudere lagen, nog slechts over een betrekkelijk klein gedeelte van Nederland, waar wij geboord hebben, bekend. Het kan in het volgeude korte overzicht worden samengevat:

In Zuid-Limburg komt liet tertiair op tal van punten aan den dag en is in vele boringen en schachten doorboord. Gelijk ik reeds zeide, hebben helaas de oudere boringen echter vrijwel niets opgeleverd: ook waren tot nu toe de gegevens uit de schachten gering, daar niet alles regelmatig bewaard en onderzocht is en anderzijds ook vele lagen fossielloos waren. Slechts de aanwezigheid van Opper-, Midden- en Onder-oligoceen was met zekerheid aangetoond. Daar ook dit gebied thans regelmatig door de Rijksopsporing van Delfstoffen (districtsgeoloog W. C. Klein te Heerlen) wordt onderzocht en groote nieuwe schachten der Staatsmijn Emma bij Amstenrade in uitvoering zijn, die zeer zorgvuldig worden bewerkt, kan thans reeds, kort samengevat, worden medegedeeld, dat het profiel der tertiaire gronden van Zuid-Limburg, waar volledig, in groote trekken het volgende is:

Sluiten